Yasal

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Acarlar Mahallesi Şenkaya Çıkmazı Sk. Acr Loft Apt. No:2/26 Beykoz/İstanbul adresinde mukim 0732161046700001 Mersis numaralı Popile Medya Anonim Şirketi (“Popile”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasamız ve Türk Ceza Kanunlarımız tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmiştir.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızın (“KVK Politikası”) düzenlenmesindeki amaç Popile’nin kişisel verilerin KVKK'ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatlarını ve prosedür şartlarını oluşturmaktır.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Popile olarak, KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

TANIMLAR

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Aydınlatma Yükümlülüğü : KVKK m. 10 kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK m. 11 kapsamındaki hakları, konularındanda bilgi verme yükümlülüğüdür.
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Kanun/KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’yi ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca Popile ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
Popile, web sayfaları, etkinlikler, eğitimler veya portal üzerinden topladığı kişisel verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:
• Web sayfaları, etkinlikler, eğitimler veya portal üzerinden etkileşimi sağlamak adına kişisel bilgilerini toplamak,
• Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak,
• Kullanıcılarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan haberdar etmek,
• Sözleşmeler uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,
• Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
• SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
• Gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
• Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızı geliştirmek ve yönetim sürecini oluşturmak,
• Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde veya verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,
• Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı kabul etmekle, Popile uygulamaları ve hizmetleri kapsamında Popile yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla ve platformun kullanıcılarıyla paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, yurt içine veya yurt dışına aktarımına, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Popile web sitesi ziyaretinize veya başvurunuza ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Popile’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Popile’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

KVKK uyarınca Popile ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Popile’den hizmet veya ürün aldığınızda, eğitimlere, etkinliklere katıldığınızda, Popile hizmetlerini kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, üye veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.

VERİ KATEGORİLERİ
Kimlik Bilgisi : Popile’den ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız , reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”,“Kimlik” gibi bilgileri Popile ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. Kimlik bilgisini; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekli operasyonel faaliyetleri yürütebilmek ve etkileşime geçirmek için işlemekteyiz.
İletişim Bilgisi : Popile’den ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız , reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte “Elektronik Posta Adresiniz”,“Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri Popile ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. İletişim bilgilerinin paylaşılması Popile ile hizmet alan kişiler, eğitimlere veya etkinliklere katılan kişiler, kullanıcılar arasındaki iletişimi hayata geçirmek için önemlidir.
Görsel ve Multimedya Verileri : Popile’den ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte fotoğraflarınızı, multimedya kayıtlarınızı ve çalışmalarınıza ilişkin görselleri kendi isteğinizle Popile ile paylaşmaktasınız. Görsel ve multimedya verilerinin paylaşılması Popile’nin kullanıcı ile iletişimini gerçekleştirilmesi açısından önem arz eder.
Lokasyon ve Konum Bilgileri : Popile’den ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte canlı konum, adres, yer işaretleri gibi lokasyon bilgilerini kendi isteğinizle Popile ile paylaşmaktasınız. Bu verilerin paylaşılması ülke genelindeki kullanıcıların ve katılımcıların saptanması amacını taşır.
Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler : Çerezler veya diğer program ve yazılımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.
Cihaz Bilgisi : Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veya eşleştirilebilecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz.
Çerezler Bilgisi : Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair pek çok bilgiyi kapsamaktadır. Pek çok çerez türünü kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla kullanmaktayız. Bu kapsamda;
• web sayfalarının düzgün çalışabilmesi için oturum, yük dengeleme kullanıcı kimliği ve güvenlik çerezleri gibi zorunlu ve önemli olan çerezleri,
• kullanıcıların, ziyaretçilerin tercihleri doğrultusunda kullanım verimliliğini arttıran parola, dil, konum, geçmiş, flash ve mobil çerezleri gibi tercihe ilişkin çerezleri,
• analitik veri toplayarak web sayfasının ziyareti hakkında bilgi edinilebilmesini sağlayan işlevsel ve analitik çerezleri,
• özellikle reklamlar için günümüzde sıklıkla kullanılan reklam, pazar analizi, hedefleme, dolandırıcılık tespiti, kampanya promosyon çerezlerini içeren hedefleme ve pazarlamaya ilişkin çerezleri,
• genellikle web sayfalarına reklam alan sitelerde karşımıza çıkan başka bir web sayfasına ilişkin reklam veya eklentilerindeki çerezleri içeren üçüncü parti çerezleri web sayfamızda kullanmaktayız. Kullanıcının, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.
Popile üzerinden 3. kişi internet siteleri veya mobil uygulamalara verilen linkler 3. kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan farklı olabilir.
Diğer Bilgiler : Kullanıcı veya ziyaretçi tarafından tercih edilen bilgileri Smatch(otomatik eşleştirme) bilgisi ve benzer diğer bilgileri Popile ile kendi isteğiniz doğrultusunda paylaşmaktasınız. Kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer üyelerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve istatistiki, reklam veya promosyonel amaçlarla kullanılabilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
Müşteri İşlem : Bu veri kategorisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir. Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir
Pazarlama : Bu veri kategorisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

6. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

6.1. Amaç
Popile, KVKK’ya, ilgili yönetmeliklere ve sair kişisel verileri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. Popile kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hususlarında gerek KVKK’nın 7. maddesi ve 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkındaki yönetmelik kapsamında ilgili kişileri aydınlatmayı istemektedir.

6.2. Tanımlar
İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi : Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Periyodik İmha : Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
6.3. Kapsam ve Kayıt Ortamları

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse işlenme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca, Popile ‘ye kayıt olma veya Popile’nin hizmetlerinden yararlanma sürecinde elde edilen kişisel veriler, kişisel veri envanterimiz ve KVKK mevzuatında belirtilen yükümlülükler kapsamında saklanmakta ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilere ilişkin kayıt ortamlarımız aşağıdaki gibidir.
Elektronik Ortamlar
• Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
•Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, VERBİS.)
•Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
•Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
•Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
•Optik diskler (CD, DVD vb.)
•Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
•Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

Elektronik Olmayan Ortamlar
• Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
• Eğitimler
• Kağıt
• Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
• Yazılı, basılı, görsel ortamlar

6.4. Kişisel Verilerin Saklanmasında Hukuki ve Teknik Dayanaklar

Popile, KVKK’nın 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş veya saklama sürelerinin sonuna gelinmişse kişisel veriler yalnızca olası hukukun zorunlu gördüğü ve gerektirdiği ölçüde saklanabilecektir.
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Popile tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirtilen ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.6.5. Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri

• Üyelik ve satışlara ilişkin kayıtlar (Süre: 10 Yıl, Dayanak: 6698 Sayılı Kanun) • Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar (Süre: 10 Yıl, Dayanak: 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun)
• Çerezler (Süre: En fazla 540 gün, Dayanak: AB Çerez Yasası)
• Ticari elektronik ileti onay kayıtları (Süre: Onayın geri alındığı tarihten itibaren 3 yıl, Dayanak: 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat)
• Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri(Süre: 2 yıl, Dayanak: 5651 Sayılı Kanun)
• Popile’ye ilişkin kişisel veriler (Süre: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl, Dayanak: 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun)

7. Kişisel Verilere İlişkin Teknik ve İdari Tedbirler

KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Popile’nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri;
Kişisel verilerin;
Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
Hukuka aykırı erişimi önlemek,
Muhafazasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbir almak,
Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak şeklindedir.
Popile, yukarıdaki yükümlülüklere uygun olarak veri işlenmesine ve vergi güvenliğine dikkat etmektedir. Popile bünyesinde çalışanların, kişisel verileri 3. kişilerle paylaşmaması için gerekli önlemleri alır ve aksi bir durumda ilgili kişiye ve Kurul’a bildirimde bulunur.

Popile’de;
•Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
•Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
•Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
•Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
•Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
•Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
•Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
•Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
•Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
•Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
•Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
•Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
•Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
•Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
•Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
•İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
•Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
•Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
•Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
•Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
•Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
•Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
•Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
•Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
•Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
•Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
•Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
•Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
•Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
•Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
•Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
•Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
•Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
•Sızma testi uygulanmaktadır.
•Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
•Şifreleme yapılmaktadır.
•Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
•Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
•Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
•Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

Popile, kanunda, kurul kararlarında belirtilen ve kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için rehberlerde belirtilen teknik ve idari tedbirleri, üçüncü kişilerin kişisel verilere ilişkin siber saldırıya ilişkin teknik ve idari tüm tedbirleri almaktadır. Popile, mevzuata uygun şekilde oluşturduğu veri envanterinin güvenliğini, sistem ve yazılım güvenliğini denetler ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya istenilmesi halinde kurula raporlama yapar, kişisel verilerin mevzuatlarda öngörülen şekilde korunmasını sağlar.

8. İlgili Kişi’nin Hakları

6698 sayılı KVKK 11. Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişi, Popile’ye başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


9. Veri Sorumlusu’na Başvuru ve Başvuru Yöntemi

Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’ya uyumlu bir şekilde faaliyet gösteren Acarlar Mahallesi Şenkaya Çıkmazı Sk. Acr Loft Apt. No:2/26 Beykoz/İstanbul adresinde mukim 0732161046700001 Mersis numaralı Popile Medya Anonim Şirketi siz değerli veri sahiplerinin haklarına saygı göstermekte, başvurunuzdaki taleplerinizin yerine getirilmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca hazırlanan işbu form ile şirketimize başvurma hakkı, kişisel veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslar adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir. KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Popile’de bulunan KVK başvuru formu’nu (“KVK Başvuru Formu”) eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra aşağıda belirtilen adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iletmenizin ardından en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu yanıtlandıracağız., bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
•Noter vasıtasıyla,
•Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Şirket Bilgilerimiz

Ticaret Unvanı : POPİLE MEDYA ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ACARLAR MAHALLESİ ŞENKAYA ÇIKMAZI SK. ACR LOFT Apt. NO: 2/26 BEYKOZ/İSTANBUL
Mersis No : 0732161046700001
Kep Adresi : popile@hs01.kep.tr
E-Posta : destek@popile.com
Web Sayfası : popile.com
Telefon : 0850 307 7189

Yürürlük

İşbu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder. İnternet Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikamız 01.01.2022 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.
Çerez Politikası

ÇEREZLER İLE İLGİLİ VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME

Çerez Açıklaması

ÇEREZ NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcılar bir web sayfasına girdiğinde sunucuda sitenin görüntülenmesini talep etmiş olurlar (HTTP request), bu taleplere karşılık sunucu siteyi kullanıcıya gönderir. (HTTP response). Talep ve talebe cevap olarak web sayfasının görüntülenmesi aşamasından itibaren çerezlerle siteyi kullanmanız mümkün olur.

ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARIPopile.com , çerezleri;• Web sayfasının düzgün bir şekilde çalışması,• Web sayfasına bir sonraki girişin daha hızlı ve kolay olması,• Kullanıcıların bazı özelliklere erişiminin kolaylaştırılması,• İlgiye dayalı reklam sunulması,• Web sayfası üzerinden push notificationlar ile işlevselleştirmenin sağlanması,• Mobil uygulama ve web sayfası üzerinden yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirilmesi,• Sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,• İstenilmesi halinde parolanızın kaydedilmesiyle erişim kolaylığı sağlanması,• Web sayfası açısından analitik verilerin elde edilmesi,• Web sayfası üzerinden sahte işlemlerin gerçekleştirilmesinin önlenmesi,• 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kullanmaktadır.

POPİLE HANGİ ÇEREZ TÜRLERİNİ KULLANIR?Aşağıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere pek çok çerez türünü Kullanıcılar’ımıza daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla kullanmaktayız. Bu çerez türlerini kullanırken de birçok çevrimiçi araçtan faydalanmaktayız. Bu kapsamda;Web sayfalarının düzgün çalışabilmesi için oturum, yük dengeleme kullanıcı kimliği ve güvenlik çerezleri gibi zorunlu ve önemli olan çerezleri,• Kullanıcılar’ın tercihleri doğrultusunda kullanım verimliliğini arttıran parola, dil, konum, geçmiş, flash ve mobil çerezleri gibi tercihe ilişkin çerezleri,• analitik veri toplayarak web sayfasının ziyareti hakkında bilgi edinilebilmesini sağlayan işlevsel ve analitik çerezleri,• özellikle reklamlar için günümüzde sıklıkla kullanılan reklam, pazar analizi, hedefleme, dolandırıcılık tespiti, kampanya promosyon çerezlerini içeren hedefleme ve pazarlamaya ilişkin çerezleri,• genellikle web sayfalarına reklam alan sitelerde karşımıza çıkan başka bir web sayfasına ilişkin reklam veya eklentilerindeki çerezleri içeren üçüncü parti çerezleri web sayfamızda kullanmaktayız. Bu çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Çerez Türleri• Oturum Çerezleri• Zorunlu Çerezler• Kalıcı Çerezler• İşlevsellik Çerezleri• Hedefleme/ Reklam Çerezleri• Push Notifications

•Oturum Çerezleri;Çerezin İşlevi: Popile.com kullanılırken web sayfasının işlevsel bir şekilde çalışmasını sağlar.Çerezin Veriler Açısından Açıklaması : Oturum çerezleri Kullanıcılar’ın web sayfasını ziyaret ettikleri sırada kullanılan, browser kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

•Zorunlu Çerezler;Çerezin İşlevi: Zorunlu çerezler web sitelerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir, sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar.Çerezin Veriler Açısından Açıklaması : Zorunlu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir.

•Kalıcı Çerezler;Çerezin İşlevi: Kalıcı çerezler Popile.com ’daki tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.Çerezin Veriler Açısından Açıklaması : Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve Popile.com’a bir sonraki girişinizde tekrar kullanılır.

•Performans Çerezleri;Çerezin İşlevi: Bu çerezler ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan 404 hataları gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur.Çerezin Veriler Açısından Açıklaması : Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.

•İşlevsellik Çerezleri;Çerezin İşlevi: Bu çerezler, daha özelleştirilmiş bir web sayfası deneyimi için, web sitemizde tercihlerinizin hatırlamasını sağlar. Çerezler aynı zamanda ziyaretçilerin video izleyebilmelerini, oyun oynayabilmelerini ve bloglar, sohbet odaları ve forumlar gibi sosyal araçları kullanabilmelerini sağlar.Çerezin Veriler Açısından Açıklaması : Bu çerezlerin topladığı bilgiler, kullanıcı adınız veya profil resminiz gibi kimliğinizi tanımlayabilecek gizli verileri içerebilir. Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesinin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve web sitesindeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.

•Hedefleme/ Reklam Çerezleri;Çerezin İşlevi: Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla kullanılır. Hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilir. Bu çerezleri, ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu bilgileri reklam verenler ve kendi firmalarımız dahil olmak üzere üçüncü partilerle paylaşabiliriz.Çerezin Veriler Açısından Açıklaması : Bu çerezler birçok türü, tüketicileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

•Push Notifications;Çerezin İşlevi: Tarayıcı ve mobil cihaz bildirimleri gönderimi içeren çerezlerdir.Çerezin Veriler Açısından Açıklaması : Masaüstü (internet tarayıcınıza) ve mobil cihazlarınıza bildirim göndermek için üçüncü taraf hizmetlerini kullanmaktayız.

Çerez Adı

Çerez Açıklaması

Çerezin Türü

Domain

Saklama Süresi

_ga

Popile.com’un analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

Google

2 Yıl

_gat

Popile.com’un ziyaret yoğunluğunun arttığı zamanlarda kullanıcının talep oranının sınırlandırması için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

Google

1 Dakika

_gid

Popile.com’de oturum açan Kullanıcılar’ı ayırt etmeye yarayan bir çerezdir.

Üçüncü Taraf Çerez

Google

1 Gün

PHPSESSID

Kullanıcı deneyimini işlevselleştirmek ve katalogdaki ürünleri favorilerinize eklemeniz için Popile.com tarafından kullanılmaktadır.

Teknik Çerez

Popile.com

Oturum Süresi

Laravel_session

Kullanıcının oturumunu tanımlamak için kullanılmaktadır.

Teknik Çerez

Popile.com

Oturum Süresi

XSRF-TOKEN

Web Sayfasının güvenliğini sağlamak, sahte girişleri önlemek amacıyla popile.com tarafından kullanılmaktadır.

Teknik Çerez

Popile.com

Oturum Süresi

__gads

Reklamlarla olan etkileşimlerin ölçülmesi ve aynı reklamların çok fazla gösterilmemesi gibi amaçlarla kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

Google

2 Yıl

DSID

Popile.com’de pazarlama, kampanya veya online reklam, remarketing analizinin ve optimizasyonunun yapılması için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

DFP(.doubleclick.net)

2 Hafta

fbp

Facebook ağındaki Kullanıcı tanımlayıcı işlevini yürüten çerezdir.

Üçüncü Taraf Çerez

Facebook

Tarayıcı Süresi

fr

Facebook Pixel tarafından reklam amaçlı yüklenen çerez türüdür.

Üçüncü Taraf Çerez

Facebook

90 Gün

test_cookie

Web sayfasındaki aktif çerezlerin tespiti amacıyla kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

DFP(.doubleclick.net)

Tarayıcı Süresi

NID

Arama sonuçlarıyla ilgili olarak tercihlerinizi saklamak için kullanılır.

Kalıcı Çerezler

Google

6 Ay

ÇEREZLERİN ENGELLENMESİ

Çerezler Engellenebilir mi?Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, hesabınız/hesaplarınız sistem tarafından tanınamayacağı ve ilişkilendirilemeyeceği için web sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek gerekir.

Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak dilerseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek reddedebilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz takdirde sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitemizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

operaMobil

Safari Bilgisayar

Safari Mobil

ÇEREZ POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞÜ

Popile.com işbu çerez politikasında dilediği zaman değişiklik yapabilir. İşbu çerez politikası 01.01.2022 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Şirket Bilgilerimiz

Ticaret Unvanı : POPİLE MEDYA ANONİM ŞİRKETİAdres : ACARLAR MAHALLESİ ŞENKAYA ÇIKMAZI SK. ACR LOFT Apt. NO: 2/26 BEYKOZ/İSTANBULMersis No : 0732161046700001Kep Adresi : popile@hs01.kep.trE-Posta : destek@popile.comWeb Sayfası : popile.comTelefon : 0850 307 7189

Kurumsal İletişim, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
KURUMSAL İLETİŞİM, KURUL VE İLGİLİ KİŞİYİ BİLGİLENDİRME SÜREÇLERİ POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKK m.11 kapsamında;
⦁ kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
⦁ kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
⦁ kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
⦁ Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
⦁ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
⦁ 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
⦁ İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
⦁ kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı tanınmıştır.

Kontroledelim.com veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyumlu bir şekilde faaliyet göstermektedir. Şirketimiz siz değerli veri sahiplerinin haklarına saygı göstermekte, başvurunuzdaki taleplerinizin yerine getirilmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca hazırlanan form (“İlgili Kişi Başvuru Formu”) ile şirketimize başvurma hakkı, kişisel veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslar adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.BAŞVURU YÖNTEMİ
KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra aşağıda belirtilen adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iletmenizin ardından en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu yanıtlandıracağız. Haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak İlgili Kişi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, İlgili Kişi Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak;
• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
•Noter vasıtasıyla,
•Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.
Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki gibidir.


Şahsen Başvuru ;
Başvurunun Yapılacağı Adres : Acarlar Mahallesi Şenkaya Çıkmazı Sk. Acr Loft Apt. No:2/26 Beykoz/İstanbul Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi : Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.Noter Vasıtasıyla Başvuru ;
Başvurunun Yapılacağı Adres : Acarlar Mahallesi Şenkaya Çıkmazı Sk. Acr Loft Apt. No:2/26 Beykoz/İstanbul Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi : Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması] ;
Başvurunun Yapılacağı Adres : Kep Adresi : popile@hs01.kep.tr Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi : E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle] ;
Başvurunun Yapılacağı Adres : E-Posta : destek@popile.com Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi : E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.BAŞVURU HAKKI KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

KVKK’nın 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
• Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ VE SÜRESİ

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, Şirketimiz, ilgili kişilerin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:
• Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
• Orantısız çaba gerektirmesi
• Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
• Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
• KVKK uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KURUL’A ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKI

KVKK’nın 14. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikayette bulunabilir. Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikayet söz konusu olamayacaktır.


DİĞER HUSUSLAR

İlgili Kişi Başvuru Formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.Şirket Bilgilerimiz

Ticaret Unvanı : POPİLE MEDYA ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ACARLAR MAHALLESİ ŞENKAYA ÇIKMAZI SK. ACR LOFT Apt. NO: 2/26 BEYKOZ/İSTANBUL
Mersis No : 0732161046700001
Kep Adresi : popile@hs01.kep.tr
E-Posta : destek@popile.com
Web Sayfası : popile.com
Telefon : 0850 307 7189

Ticari Elektronik İleti Onayı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 29417 sayılı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar kapsamında Popile olarak siz değerli kullanıcılarımızı ticari elektronik iletiler hakkında bilgilendirmek ve ticari elektronik ileti onayınızı alarak size daha iyi bir hizmet sunmak istemekteyiz.

Bilgilendirme Metni

Ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade etmektedir. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kullanıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı %Kaldirmalinki% linkine girerek veya aşağıda paylaşılan şirket bilgilerimiz üzerinden bizlerle iletişime geçerek her zaman ücretsiz bir şekilde reddedebilirsiniz.

Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 29417 sayılı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu bilgilendirme ve onay metnini okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. Web sayfanıza ait internet site kayıtları, üyelik kayıtları, dijital pazarlama ve çağrı merkezi, sosyal medya, organizatörler, tedarikçiler, iş ortakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortam aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde web sayfamızın veya şirketimizin çalışmış olduğu şirketler ile faaliyetlerin yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program/hizmet ortağı kuruluşlarla, aracı hizmet sağlayıcılarla, sosyal medya kuruluşları, sosyal ağ kuruluşları (facebook ve diğer), yurt içi / yurt dışı kuruluşları, kanunen yükümlü olduğunuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına bu suretle işlenmesine ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak açık rızam ile onay veriyorum. Kişisel verilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyadan yararlanabilmem, genel bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda iletişim adreslerime POPİLE MEDYA ANONİM ŞİRKETİ adına veya hizmet veren 3. kişiler tarafından telefon, çağrı merkezleri, faks, reklam hizmetleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesine muvafakat ediyorum.

Şirket Bilgilerimiz

Ticaret Unvanı : POPİLE MEDYA ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ACARLAR MAHALLESİ ŞENKAYA ÇIKMAZI SK. ACR LOFT Apt. NO: 2/26 BEYKOZ/İSTANBUL
Mersis No : 0732161046700001
Kep Adresi : popile@hs01.kep.tr
E-Posta : destek@popile.com
Web Sayfası : popile.com
Telefon : 0850 307 7189

Kullanım Koşulları
POPİLE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Popile, kullanıcıların tanınmış kişilerden talepleri doğrultusunda videolar alabildiği, tanınmış kişilerle görüntülü görüşmeler yapabildiği, kullanıcıların markalarını ve işletmelerini tanınmış kişilerin videolarıyla tanıtabildiği ve kurumsal kullanıcıların tanınmış kişilerden sipariş ettikleri videolarla pazarlama yapabildikleri bir platformdur. İşbu Sözleşme, Kullanıcı ile POPILE arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek adına hazırlanmıştır.


1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.),
ACARLAR MAHALLESİ ŞENKAYA ÇIKMAZI SK. ACR LOFT Apt. NO: 2/26 BEYKOZ/İSTANBUL adresinde mukim, 0732161046700001 MERSİS no.lu POPİLE MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ve “popile.com” web sayfası veya mobil uygulaması (Bundan böyle “POPİLE” olarak anılacaktır.) ile POPILE üzerinden tanınmış kişilerin kişiye özel video hizmetini (“Kişiye Özel Video“), tanınmış kişilerle belirli şartlar doğrultusunda video konferans görüşmeleri yapılması hizmetini (“Görüntülü Görüşme“) veya tanınmış kişilerin ticari işletmeleri tanıtacağı özel video hizmetini (“Reklam Videosu”) ve POPILE’nin web sayfasında veya mobil uygulamasında sunacağı diğer hizmetleri satın almak isteyen kullanıcılar (“Kullanıcı”, veya “Alıcı" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.


2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI


2.1.POPİLE, Kullanıcılar’ın tanınmış kişilerden (“Tanınmış Kişi”) çeşitli kriterlere tabi olarak talep ettikleri videoları, Tanınmış Kişi’ler ile gerçekleşen görüşmelerin (Görüntülü Görüşme) detayları işbu Sözleşme ve/veya popile.com’da (“Site”) belirtilen hizmetler (Hizmetler) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform sunmaktadır.


2.2.İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir. Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı, Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. POPİLE’nin yaptığı özel kampanyalar satın alma sayfasında gösterilecektir. İşbu ekler Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Kullanıcı, işbu sözleşmeden sonra ek protokollerle işbu sözleşmede yer almayan yeni hizmetleri satın alabilir.


2.3.POPİLE’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, hizmetler karşılığı ödenecek bedelin ve Taraflar‘ın hak ve yükümlülüklerinin tespitine dair esaslar içeren işbu Sözleşme, Kullanıcı’lar ile yasal şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.


2.4.POPİLE kullanımına ilişkin kurallar, koşullar ve şartname belgeleri, işbu Sözleşme’nin bir eki ve ayrılmaz bir parçası olacak ve burada belirtilen hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tam kapsamını oluşturacaktır.


3. SÖZLEŞMENİN KABULÜNE İLİŞKİN TAAHHÜT


3.1.POPİLE’nin sağladığı hizmetleri kullanmakla işbu Sözleşme’ye taraf olursunuz. Bağlı olduğunuz yasalara göre Sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı ve Sözleşme’de yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Sözleşme taraflara Sözleşme konusu “popile.com” web sitesi ve mobil uygulama ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu Sözleşme’yi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, Sözleşme’de talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


3.2.Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmeden önce, www.popile.com bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, ticari amaçlarla verilen sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup incelediğini,şartlarını anladığını, bilgilendirme metnini bilgisayarına indirebildiğini ve sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini teyit ettiğini beyan ve kabul eder.


4. TARAFLAR‘ IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1.Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olmayı ve Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, POPİLE’ye verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlardan meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal POPİLE’ye bildireceğini, mevzu hukuka uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2.Kullanıcı, doğru, kesin, güncel bilgiler vermeyi, üçüncü bir kişi adına sipariş verilmesi halinde; Tanınmış Kişi’nin videolarda belirtmesini istediği mesaj, videonun veya içeriğin tarafına ilişkin bilgiler ve Site’de gerekli görülen tüm alanlar veya bilgiler hakkında doğru bilgi vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, POPILE’de verdiği sipariş ile Tanınmış Kişi’lerin videolarındaki içerikler arasında farklılıklar olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3.İşbu Sözleşme; Kullanıcı’ya, Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, POPILE’ye, Tanınmış Kişi’ye veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya POPILE’nin içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Kullanıcı, POPILE‘nin ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.4.POPILE üzerinden her türlü işlemin yapılmasında 18 yaşının tamamlanmış ve reşit olunması şartı aranmaktadır. Bu şartın gerçekleşmeden işlemlerin yapılması durumunda Kullanıcı tüm zararlarını karşılayacağı gibi, reşit olmayan veya 18 yaş altında olan Kullanıcıların yaptığı işlemlerde ödeme alan veya yapan kişi sorumlu kabul edilecektir.


4.5.Kullanıcı işbu Sözleşme ile birlikte POPILE’de yer alan diğer sözleşmeleri ve protokolleri de kabul ettiğini, POPILE’nin güncellenecek olan sözleşmelerini, protokollerini ve eklerini de kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.6.Kullanıcı, POPILE’ye ve dolayısıyla Tanınmış Kişi’ye ileteceği taleplerde yasalara uygun bir şekilde davranacağını, suç oluşturabilecek eylemlerden kaçınacağını, ticari taleplerine ilişkin ise haksız rekabet teşkil edebilecek veyahut kanunlara aykırı taleplerinden bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.7.Kullanıcı, içeriklere ilişkin özgürce taleplerde bulunabileceği gibi, bu taleplerinde özgünlüğe dikkat etmeyi, üçüncü kişilerin haklarına halel getirmemeyi, kanunlara uygun olmayı; POPILE kurallarıyla bağdaşmayan ifadeler olması durumunda ise içeriklerin POPILE tarafından değiştirilebileceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.8.Kullanıcı, Tanınmış Kişi’lerin videolarına ilişkin kötüniyetli veyahut Tanınmış Kişi ile POPILE’nin toplum nezdindeki itibarını sarsabilecek veyahut benzeri eylemlerde bulunamaz.


4.9.Kullanıcı sipariş etmiş olduğu veya teslim almış olduğu videoların sahibi olmayıp, yapmış olduğu ödeme ilgili videoların belirli süreliğine Kullanıcı’ya lisansın kiralanmasına ilişkindir. Bu kapsamda Kullanıcı, POPILE tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin, içeriklere ilişkin veyahut videolara ilişkin belirli bir bedel karşılığında, belirli bir süre boyunca ve işbu Sözleşme kuralları kapsamında lisans kiralaması yapmaktadır.


4.10.Kullanıcı, üçüncü şahsın gizliliğini veya diğer haklarını ihlal eden herhangi bir talepte bulunmayacağını, aksi durumda tüm sorumluluğun kendisinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.11.Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmesi, POPILE vasıtasıyla kurmuş olduğu iletişimde üçüncü tarafları rahatsız eden davranışlar veya eylemler sergilemesi, telif haklarına aykırı kullanımda bulunması, videoların amacı dışında kullanımı ve sair nedenlerle birlikte POPILE’nin herhangi bir gerekçe göstermeden alınan hizmet sonunda lisans kiralaması yapılan videoyu ve sair görselleri yasaklama hakkı mevcuttur. Bu kapsamda Kullanıcı, POPILE’nin talebi üzerine videoyu kullanmamayı veya hukuka aykırı eylemlerini sonlandırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. KİŞİYE ÖZEL VİDEO HİZMETİ VE ŞARTLARI


Kullanıcı, Tanınmış Kişi ile yapılacak Kişiye Özel Video hizmetine ilişkin aşağıdaki şartları, sözleşme hükümlerini ve ek protokolleri kabul, beyan ve taahhüt eder:


5.1.Kullanıcı, Kişiye Özel Video’nun asla POPILE logosu olmadan paylaşılamayacağını ve daha sonrasında da ticari saiklerle paylaşılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Kullanıcı, tacir olarak addedileceğini ve POPILE’nin ticari anlamda markalar için belirlediği ücret tarifesi üzerinden hak talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2.Kişiye Özel Video’nun teslimi ile ilgili oluşabilecek aksaklıkların neticesinde Kullanıcı, siparişin üzerinden en az 7 gün geçmesi halinde POPILE’nin kendisine sunduğu opsiyonlar doğrultusunda beklemeye devam edebilir, satın almış olduğu hizmeti başka bir hizmet ile değiştirebilir veya POPİLE’nin belirleyeceği koşullarda iade isteyebilir.


5.3. Kullanıcı’ya iletilen Kişiye Özel Video’nun, Kullanıcı tarafından revizesi talep edildiği takdirde bu revize; ilgili videoyu gönderen ve teslim alan kişilerin kimlik bilgileri, kullanıcının form üzerinde belirlediği video konusu (doğum günü, tebrik, yıldönümü vb.) ve video ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık (görüntü/seste bozulma vb.) olup olmadığı hususları kontrol edilerek, POPİLE tarafından değerlendirilir. Şayet revizenin POPİLE tarafından onaylanması halinde videonun teslim süresi 7 gündür. İşbu madde ile teslimat süresinde olacak ve olası gecikmelerden POPİLE sorumlu tutulmayacaktır. Tanınmış Kişiler revizeyi, revize talebinizin ana çerçevesinden çıkmayacak şekilde ancak taleplerinizi bire bir yerine getirme zorunluluğu olmadan diledikleri şekilde oluşturmakta özgürlerdir.


5.4.Kullanıcı tarafından tercih edilen Hızlı Teslimat seçeneği ile oluşturulmuş olan video talepleri, 48 (kırksekiz) saat içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süre içerisinde iletilemeyen Kişiye Özel Video’lar için Kullanıcı ödediği tüm miktarı POPİLE’den iade talep etme, POPİLE’nin belirleyeceği koşullarda normal teslimat seçenekli siparişe çevirme veya farklı bir Tanınmış Kişi’den Kişiye Özel Video isteme hakkına sahiptir.


5.5.Siparişi verilen Kişiye Özel Video’lar, öncelikle moderatörlerimiz tarafından Kullanıcı Sözleşmesi’ne uygunluğu açısından incelenir. Video talebiniz, gerekli kontroller yapıldıktan sonra kurallara uygun kabul edildiği takdirde, onaylanarak Tanınmış Kişi’ye iletilir. Tanınmış Kişi, herhangi bir sebep göstermeksizin video talebinizi reddetme hakkına sahiptir. Talebinizin incelenme süresi, hafta sonu ve resmi tatiller hariç olmak üzere 1 (bir) iş günüdür. Onay, Kullanıcı tarafından siparişin oluşturulmasını takiben Kullanıcı’ya talep onay mailinin veya sms’nin iletilmesinin ardından gerçekleşmiş olur. Kişiye Özel Video’ların 7 günlük teslim süresi, talep onay bilgilendirmesinin ardından başlar. Yalnızca Fenerbahçe Kategorisindeki Tanınmış Kişiler’in video teslim süresi 14 gündür.


5.6.Kullanıcı, Kişiye Özel Video’ların görüntü, ses ve diğer unsurların kalitesinden POPILE’nin sorumlu olamayacağını, ilgili hususun Tanınmış Kişi’nin kullandığı cihaz kapsamında değerlendirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. POPİLE’nin söz konusu unsurlara bir müdahalesi mümkün olmayacaktır.


5.8.Kullanıcı tarafından sipariş verilen ve onaylanan Kişiye Özel Video’ların iptal ve iadesi ancak teslim süresinin aşılması halinde gerçekleşecektir. Kullanıcı bunun haricinde iptal ve iade talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.9.Kullanıcı tarafından sipariş verilen ve Kullanıcı’ya iletilen Kişiye Özel Video’nun ücret iadesi ancak Kullanıcı‘nın iade talebinin POPİLE tarafından onaylandığı takdirde mümkündür.


6. GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME HİZMETİ VE ŞARTLARI

Kullanıcı, Tanınmış Kişi ile yapılacak Görüntülü Görüşme hizmetine ilişkin aşağıdaki şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen hükümler ile Tanınmış Kişi ile oluşturduğu sipariş doğrultusunda Görüntülü Görüşme gerçekleştirebilecektir. Kullanıcı, Görüntülü Görüşme sırasında her ne sebeple olursa olsun ekran video kaydı almayacağını, kendisine POPİLE tarafından iletilen görüşme sırasında çekilmiş bir adet ekran/fotoğraf görüntüsünü POPİLE logosu olmadan paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.2.Kullanıcı siparişini oluşturduğunda kendisine görüşme saati iletilecek olup, POPİLE söz konusu Görüntülü Görüşme saatini değiştirme hakkını ve görüşmeyi iptal etme hakkını saklı tutar.


6.3.İşbu Sözleşme ile, yapılacak Görüntülü Görüşme’ler esnasında POPİLE tarafından görevlendirilmiş olan bir adet moderatör yer alacaktır. Moderatör, görüşmeyi yönetmekle görevli olup görüşme sırasında yaşanacak uygunsuz bir durum sonrasında yönetmiş olduğu görüşmeyi sonlandırabilir. Görüntülü Görüşme esnasında yaşanabilecek olan teknik aksaklıklardan POPİLE sorumlu tutulmayacaktır.


6.4.Görüntülü Görüşme’nin yapılacağı platform POPİLE tarafından belirlenecek olup, Kullanıcı belirlenen platforma kimliğinde yer alan bilgiler ile giriş yapacaktır. POPİLE, Görüntülü Görüşme yapılacak platformu değiştirme hakkını saklı tutar.


6.5. Kullanıcı, Görüntülü Görüşme sırasında Tanınmış Kişi ile yapacağı görüşmenin içeriğine dikkat etmek zorundadır. Görüntülü Görüşme sırasında görüşmeyi gerçekleştiren taraflar arasında özel hayata ilişkin konuşmaların yer almasına izin verilmeyecektir. Kullanıcı ayrıca Görüntülü Görüşme sırasında Tanınmış Kişi ile bir anlaşma yapmayacağını veya başkaca ticari amaçlar ile Tanınmış Kişi ile iletişim kurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.6.Kullanıcı, talep ettiği ve onaylanan Görüntülü Görüşme’ler için görüşmeye en az 48 (kırk sekiz) saat kala ücret iadesi talep edebileceğini, son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen iade taleplerinin POPİLE tarafından dikkate alınmayacağını kabul ,beyan ve taahhüt eder.


6.7.Kullanıcı, kendisine iletilen ekran/fotoğraf görüntüsünü farklı bir platformda kullanırken görüntüde yer alan POPİLE logosunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, kesmeyeceğini, görünmesini engelleyecek şekilde başka bir işaretle kaplamayacağını, Popile markasını usulsüz olarak kullanmayacağını taahhüt eder. POPİLE’nin usulsüz ve uygunsuz kullanılan içeriklere karşı hukuki hakları saklıdır.


6.8.Kullanıcı, Görüntülü Görüşme hizmetine ilişkin şartları veya işbu Sözleşme’den kaynaklı herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde POPILE‘nin hakları saklıdır.


6.9.Kullanıcı, Görüntülü Görüşme sırasında, Tanınmış Kişi’yi rahatsız eden bir durum yaşanırsa görüşmenin sonlandırılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Görüşme sırasında, Tanınmış Kişi’ye yöneltilecek onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilirse, görüşme sonlandırılabilecektir. POPİLE iki tarafı bir araya getiren bir altyapı sunmakla görevli olduğundan söz konusu konuşma içeriğinden POPİLE sorumlu tutulamayacaktır. Kullanıcı bu kapsamdaki isnatlardan tamamen kendisinin veya Tanınmış Kişi‘nin sorumlu olacağını, POPILE’yi taraf olarak gösteremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.10. Kullanıcı, Tanınmış Kişi‘nin Görüntülü Görüşme rezervasyonunu yalnızca geçerli sebepler dahilinde iptal edebileceğini kabul eder. Bu durumda Kullanıcı, POPILE’nin kendisine sunduğu opsiyonlar doğrultusunda beklemeye devam edebilir, satın almış olduğu hizmeti başka bir hizmet ile değiştirebilir veya POPİLE’nin belirleyeceği koşullarda iade isteyebilir.


6.11.Kullanıcı, Görüşme videolarının telif haklarının tamamının POPİLE’ye ait olduğunu,. POPİLE videoları dilediği her platformda reklam, tanıtım vb. amaçlarla kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.12.Kullanıcı, Görüntülü Görüşme'ye, sipariş aşamasında belirttiği bilgiler dışında, POPİLE'nin haberi olmaksızın görüşmeye katılan diğer kişilerle ilgili olarak bu görüntülerin tanıtım ve reklam amaçlı kullanılması ile ilgili taleplerden POPİLE'nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. REKLAM VİDEOSU HİZMETİ VE ŞARTLARI


Kullanıcı, Tanınmış Kişi ile yapılacak Reklam Videosu hizmetine ilişkin aşağıdaki şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.1.Kullanıcı, işletmesini veya markasını tanıtmak adına POPILE bünyesindeki Tanınmış Kişi’lerden Reklam Video Hizmeti alabilir. Kullanıcı bu hizmet kapsamında Tanınmış Kişi’den sadece bir ürünü veya hizmeti tanıtmak için talepte bulunabilir. İşbu maddeye aykırı her türlü davranış sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilecek olup Popile’nin her türlü dava ve tazminat hakkı saklıdır.


7.2. Kullanıcı, İşbu Sözleşme kapsamındaki Reklam Video’larını, video iletildikten sonra, sosyal medya hesaplarında 6 ay (180 gün) bulundurabilir. Sosyal medya hesaplarında ve websitelerinde sponsorlu reklam olarak 1 ay (30 gün) süre ile kullanabilir. Kullanıcılar videoları 1 ay (30 gün) ‘ dan fazla sponsorlu reklam vererek kullanmak isterlerse, kullanacakları süre kadar POPİLE’nin belirlediği tutarda POPİLE’ye ek kullanım ödemesi yapacaktır.


7.3. Kullanıcı, Reklam Video‘larını kendisine verilen lisans hakkı uyarınca yalnızca ticari ve pazarlama amaçlı e-posta gönderimi, sosyal medya mecralarında paylaşım vb. şekillerde kullanabilir. Reklam Video içeriği hiçbir şekilde gazete, dergi, radyo, televizyon gibi geleneksel basın araçları üzerinden yayınlanamaz.


7.4.Kullanıcı işbu madde kapsamında Reklam Videosunu kullanırken, videolar üzerinde yer alan Popile logosunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, kesmeyeceğini, görünmesini engelleyecek şekilde başka bir işaretle kaplamayacağını, Popile markasını usulsüz olarak kullanmayacağını taahhüt eder.


8. GENEL HÜKÜMLER


8.1. Kullanıcı, Tanınmış Kişi’lerin üretmiş oldukları içerikleri hiçbir şekilde gazete, dergi, radyo, televizyon gibi geleneksel basın araçları üzerinden yayınlayamaz.


8.2.Kullanıcı, videolar ve sair içerikler üzerinde yer alan Popile logosunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, kesmeyeceğini, görünmesini engelleyecek şekilde başka bir işaretle kaplamayacağını, Popile markasını usulsüz olarak kullanmayacağını taahhüt eder.


8.3.Kullanıcı, gönderme, ilan etme, bir link yükleme yoluyla;

(a) Suç unsuru oluşturmayacağını, kamuyu engellemeyeceğini ve uygulamada olan herhangi bir yasayı çiğnemeyeceğini;

(b) Virüs, bozulmuş dosya, truva atı (trojan horse), iptal programcığı, fare kapanı (mouse trap) adı verilen bir çok pencere açılmasını sağlayarak siteden çıkılmasını engeleyen girişim ya da yazılım gibi bir başkasının bilgisayarının işlevini engelleyici yazılım ve girişimlerde bulunmayacağını;

(c) Herhangi bir şahsın mahremiyet hakkına tecavüz edici yanlış, yanıltıcı, onur kırıcı, iftira atıcı, leke sürücü, müstehcen, kaba ya da saldırgan girişimde bulunmayacağını;

(d) Üçüncü tarafların dünya çapındaki telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer entellektüel haklarını ihlal etmeyeceğini, aksi durumda POPİLE’ye yönelik olabilecek tüm yasal başvurulardan doğabilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve hatta bu zararlar kadar cezai şart bedelini ödeyeceğini, tacir sıfatına haiz olması gereği bu bedelde indirim isteyemeyeceğini ve bu bedelden imtina edemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


8.4.Kullanıcı, POPİLE’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.


8.5.Kullanıcı’nın POPİLE tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan POPİLE’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


8.6.Kullanıcı, POPİLE ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki POPİLE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, besteleri, şarkı sözlerini, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla POPİLE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, POPİLE’ye yönelik olabilecek tüm yasal başvurulardan doğabilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve hatta bu zararlar kadar cezai şart bedelini ödeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.


8.7. Kullanıcı, kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Kullanıcı oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; POPİLE’nin kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile POPİLE’ye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin POPİLE tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir. Aynı şekilde Kullanıcı, kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin POPİLE ve/veya bağlantılı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini ve bunun için POPİLE’ye veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


8.8.POPİLE’de, Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve her eylem Kullanıcı tarafından yapılmış sayılır ve Kullanıcı’yı bağlar. POPİLE’de Kullanıcı tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Kullanıcı’ya ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur.


8.9.Kullanıcı, POPİLE üzerinde tamamlanan ya da tamamlanmayan sipariş işlemlerinden dolayı oluşabilecek kayıp, zarar, iddia veya ziyan ile;

(a) POPİLE’nin kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı teknik problemlerin yaşanması;

(b) İnternet omurgası ya da buna benzer altyapıların Kullanıcı’nın siteye giremeyecek şekilde sorun yaşatması;

(c) POPİLE tarafından sitenin işlevinin geçici olarak ya da tamamen durdurulması, işlevinde değişiklikler yapılması durumları ile sınırlı kalmaksızın oluşabilecek her türlü kayıp için POPİLE’nin herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


8.10.POPİLE, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (sms, e-posta vs.) Kullanıcı’ya gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.


8.11.POPİLE dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Kullanıcı’ya bilgi vermeye gerek kalmaksızın “popile.com” web sitesinde/sayfalarında sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, “popile.com” web sitesinde/sayfalarında sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir. Bu sebeplerle Kullanıcı’ların doğabilecek zararlarından POPİLE sorumlu tutulmayacaktır.


8.12.Kullanıcılar’ın Satış işlemleri sırasında kimliklerinin en doğru şekilde tanımlanabilmesi için POPİLE, sms doğrulama, mail doğrulama, mobil imza doğrulama, e-imza doğrulama ve biyometrik kimlik doğruluma gibi doğrulama yöntemlerini kullanabilecektir. Kullanıcılar, POPİLE’nin kullanacağı doğrulama yöntemlerine uygun hareket edeceklerini, POPİLE tarafından talep edilmesi halinde doğrulama işlemleri kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri POPİLE’ye vereceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.13.POPİLE, “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulamasında bulunan yazılı, görsel veya videolu içerikler üzerinde hak sahibidir. Bu hakların kullanılmasının belli bir süre için Kullanıcı’ya verilmiş olması, POPİLE’nin ilgili içerikler üzerindeki hakkını zedeleyemeyeceği gibi, Kullanıcı’ya da FSEK ve SMK kapsamında herhangi bir hak vermez.9. HİZMET BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI


9.1.İşbu Sözleşme’ye konu hizmetlerin bedeli, ödeme koşulları, özellikler, temel gereksinimler popile.com internet sitesinde belirtilmiştir. Kullanıcı yararlanmak istediği hizmetlerden ancak popile.com’da beyan edilen ücretleri, Site’de yer alan şartlarla tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.


9.2.İşbu Sözleşme ile POPİLE, Kullanıcı tarafından bildirilen adresine hizmet ile ilgili faturayı iletecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.İşbu Sözleşme kapsamında POPİLE veya ilgili mevzuat gereği yeterlilik sahibi üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.


9.3.Kullanıcı Site’de beyan edilen ücretleri , Site’de belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde ödemesi karşılığında Hizmetler’den faydalanabilecektir.


9.4. POPİLE veya POPİLE tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini, hukuka ve mezvuata uygun olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla saklayabilecektir.

10. GİZLİLİK


10.1.Kullanıcı’ya ait elektronik kayıtlar gizli bilgidir. POPİLE, işbu Sözleşme süresi boyunca veya işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra ve ilgili bilgilerin hala kendisinde olması kaydı ile kanunla yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi durumu hariç; Kullanıcı’nın yetkilisi, temsilcisi, personeli ve Kullanıcı’nın paylaşılması için talimat verdiği kişiler hariç üçüncü kişilerle paylaşmaz.


10.2.Taraflar, gizli bilgilerin, kendi çalışanları ya da temsilcileri tarafından, bu sözleşmenin hükümlerini ihlal edecek biçimde ifşa edilmesini ya da dağıtılmasını önleyecek her türlü önlemi kendi bünyesinde almayı taahhüt eder.


11.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1.Kullanıcı’nın paylaşmış olduğu bütün veriler Kişisel Veriler Politikamız kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın, POPILE ile paylaştığı her veri için açık bir şekilde rıza verdiği kabul olunur.


11.2.Kullanıcı’nın kayıt veya sipariş sırasında POPİLE’ye vermiş olduğunu veriler kişisel verilerin korunması politikamız kapsamında işlenir ve bu veriler, metin, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf, grafik vb.den oluşur. Kullanıcı aynı zamanda videoları hediye etmeyi istemesi halinde üçüncü taraflarla ilgili verileri POPILE ile paylaşabilmektedir.


11.3.Kullanıcı’nın POPILE ile paylaşmış olduğu veriler ile ilgili sorumluluk Kullanıcı’dadır. Kullanıcı üçüncü kişilere dair paylaştıkları veriler ile ilgili gerekli izinleri aldığını ve POPILE’nin bu konuda idari bir yaptırma veya yasal bir sürece dahil olması halinde tüm sorumluluğu ve zararı üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.4.POPİLE tarafından, verilerinizin POPİLE veya diğer Kullanıcı’lara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inanıldığı takdirde Kullanıcı bilgileriniz tamamen veya kısmen yayından kaldırılabilir. POPİLE ile paylaştığınız bilgileriniz diğer kullanıcıların kullanımına kısmen ya da tamamen açılabilir, Tanınmış Kişi’ler ile paylaşılabilir, referans gösterilebilir. POPİLE web sayfasında kullanıcı bilgilerine ilişkin anonimleştirme veya maskeleme yapabilir.

12. ÜCRETLER

12.1.POPİLE tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili ücretler “popile.com” websitesinde ve mobil uygulamasında belirtilmiştir. Ücretler ve ücret değişiklikleri, POPİLE tarafından website ve mobil uygulamada ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

12.2.POPİLE, satış sözleşmeleri kapsamında hizmetlere ilişkin, kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. Komisyon ilan edilen fiyata dahildir ve POPİLE zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12.3. Sipariş verilen videoların POPİLE’ye ödenen ücretleri ancak sipariş verilen videonun hazırlanamayacağı durumlarda , POPİLE tarafından 5-7 iş günü içerisinde alıcıya iade edilir, iade tutarlarının hesaba yansıma süresi kullanılan bankaya göre değişiliklik gösterebilir.


13. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI


13.1.POPİLE web sayfasındaki tüm içerikler, eğitimler, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları POPİLE’ye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. POPİLE’nin ücretli veya ücretsiz bir şekilde ziyaret edilmesi veya POPİLE’de hizmetlerden yararlanılması kullanıcıya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ ye konu eserleri, sair teknolojiler ile ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çoğaltma, dağıtma, yayma, işleme, temsil ve umuma iletim haklarını, “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki mali ve manevi hakları kullanma yetkisini, bunları üçüncü kişilere devrini de kapsar şekilde herhangi bir yer süre, mecra, muhteva ve sayı sınırlaması olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere münhasıran sadece POPİLE’de yayınlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


13.2. POPİLE’nin “popile.com” web sayfasında yer alan veya POPİLE tarafından paylaşılan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz, bütünü veya bir kısmı diğer web sayfalarında veya mobil uygulamalarda izinsiz olarak kullanılamaz. POPİLE’de paylaşılan içerikler hiçbir şekilde gerek internet, gerek sosyal medya gerekse de diğer yollarla POPİLE’nin izni olmaksızın kullanılamaz. Kullanılması halinde POPİLE’nin hukuki yollara başvuru hakları ve fikri haklarda kabul edilen 3 katına kadar maddi tazminatı isteme hakkı saklıdır.


13.3. POPİLE’de yayınlanan eserler dahil olmak üzere POPİLE’de yer alan telif hakkına ilişkin her türlü fikri ve sınai hakkın ihlali durumunda, ihlal eden gerçek veya tüzel kişi ihlal edilmesi halinde oluşan veya oluşabilecek zararın üç katı tazminatı POPİLE’ye ödemekle yükümlüdür.


13.4.Kullanıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetler ve daha sonrasında Sözleşme sürecinde POPILE tarafından belirtilecek hizmetler kapsamındaki fotoğraf, video vb. içeriklerin POPILE tarafından alınabileceğini, ilgili görsel, video ve sair kayıtların eğitsel, bilimsel, pazarlamasal ve sosyal medya içeriklerinin oluşturulması kapsamında POPILE tarafından kullanılabileceğini, bu kullanımlarına ilişkin kişisel veri iznini verdiğini, İlgili görsellerin veya içeriklerin kullanımıyla alakalı kullanım hakkı, telif ücreti ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir nam altında bir hak talep etmeyeceğini, yine bu görsellerin veya içeriklerin tamamının veya bir kısmının veya değiştirilmiş suretlerinin gerek görsel, gerek ise de internet ortamında, baskılı olarak veya başka teknik usullerde alenen, herhangi bir ticari amaçla veya sosyal amaçla POPILE tarafından süresiz ve sınırsız olarak kullanılabileceğini ve yine tüm bu görsellerin veya içeriklerin işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz başta olmak üzere tüm mali hakları ile manevi haklarının kullanım hakkının POPILE’ye ait olduğunu, gerekmesi halinde yasal olarak tüm belge ve devirleri gerçekleştireceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.


14. SORUMLULUKLAR


14.1.Site üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Site’yi kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Site altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Site’ye yetkisiz bağlanılması ve Site’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek POPİLE gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını, Kullanıcı; Site’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı POPİLE ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile POPİLE‘den herhangi bir talepte bulunmayacağını, POPİLE‘ye yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.


14.2.POPİLE, Site üzerinden sağlanan Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda POPİLE‘ye herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, POPİLE’nin her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


15. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI


15.1.İşbu Sözleşme ile Site kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler, POPİLE tarafından hiçbir değişiklik yapılmaksızın, orjinal haliyle sunulmakta olup, bu kapsamda POPİLE’nin uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, POPİLE’nin ayrıca Hizmetler ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını kabul ,beyan ve taahhüt eder.


15.2.POPİLE , Kullanıcı verilerini koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.


15.3.Kullanıcı, Site üzerinden POPİLE’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında POPİLE’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


15.4.Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Hizmetler’e erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda POPİLE’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.


15.5.POPİLE, Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelebilecek doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai vb. zararlardan, kar kaybı, itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan kalemler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, hiçbir şekilde sorumlu değildir.


16. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH HAKKI


16.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı‘ların Site'den hizmet almaya başladıkları anda kendiliğinden yürürlüğe girecek olup, kullanım sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. POPİLE, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcılarının Site'ye erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Erişimi ve/veya kullanıcı hesabı askıya alınan veya sonlandırılan ya da Site ile ilişiği kesilen kullanıcılar, geçmişte yaptığı tüm paylaşımlardan, yorumlardan, etkileşimlerden ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ilişkili olduğu tüm içeriklerden, işbu sözleşme kapsamında hala sorumludur ve bu mesuliyet, yasaların izin verdiği en üst kapsamda süreklidir. İşbu sorumluluk, POPİLE iradesi tarafından sonlandırılmadığı sürece devam eder.


16.2.POPİLE yazılı bir bildirimde bulunarak ve bir süre tayinine gerek olmaksızın önceden bildirmeksizin istediği zaman Sözleşme‘yi fesih hakkına sahiptir. Kullanıcı, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği POPİLE tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden, borçlarından gerek POPİLE’ye karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır.


17. MÜCBİR SEBEPLER


POPİLE’nin kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking saldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. POPİLE mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, POPİLE’nin mücbir sebebin ortaya çıkmasından önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.18. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK


İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme‘nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir. Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde, POPİLE lehine olan hükümler uygulama alanı bulacaktır.


19. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER


POPİLE dilediği zaman “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulamasında sunulan hizmetleri ve işbu Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler, “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulamasında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.


20. TEBLİGAT/ BİLDİRİM


İşbu Sözleşme ile Taraflar‘a gönderilecek olan tüm bildirimler, POPİLE’nin bilinen e-posta adresi ve Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.21. BÖLÜNEBİLİRLİK


Kullanıcılar ve işbu sözleşme kapsamında kalan kişiler, işbu Sözleşme‘nin herhangi bir hükmünün ve/veya kimi düzenlemelerinin yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi oluşturan ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Sözleşme kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisini asla bertaraf etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


22. DELİL SÖZLEŞMESİ


Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda POPİLE’nin defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulaması içerisindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

23. YÜRÜRLÜK


23.1.Kullanıcı işbu Sözleşme’yi “popile.com” web sitesinin veya mobil uygulamanın bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, POPİLE tarafından yapılacak tüm düzenlemelere ve değişikliklere uymayı da ayrıca beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.


23.2.Kullanıcı, Sözleşme’nin güncel halini her zaman POPİLE’de bulabilir ve meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. POPİLE gerekli görür ise, POPİLE tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için Kullanıcı’nın sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ile ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. Kullanıcı, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten kalktığını ileri süremez.


23.3.Kullanıcı, işbu Sözleşme ile POPİLE’de sunulan tüm sözleşmeleri, ekleri ve protokolleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.


24. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya POPİLE tarafından Kullanıcı’ya verilecek hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.